SYTS inbjuder till årsmöte söndagen den 17 februari 2019 kl 13.00

SYTS inbjuder till årsmöte söndagen den 17 februari 2019 kl 13.00

Plats: Hemgården (stora salen), Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping

OBS! En enklare lunch serveras kl 12.00, anmälan till lunchen görs senast 7 februari till Lotta Jacobsson, tel: 0709 696 083 eller mail: lottayork1@gmail.com (obligatorisk om du vill delta i måltiden)

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och skickas till: Ellinore Jansson, mail: kenneloffa@hotmail.com adress: Valthornsvägen 46F, 756 50 UPPSALA

ÄRENDEN

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för årsmötet (medlemsplikt för ordförande föreligger ej)

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av dagordningen

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gav till styrelsen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt paragraf 8

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt paragraf 9

15. Val av valberedningen enligt paragraf 10

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

17. Motioner samt övriga ärenden enligt paragraf 7 mom. 5 som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns anmält bland övriga ärenden enligt punkt 17 ovan, kan om årsmötet så beslutar, tas upp till diskussion men ej till beslut.

 

Varmt Välkommen!

Valberedningens sammankallande: Ann-Katrin Ahlstedt, tel 0708-170483, mail: pearlstring@hotmail.com Övriga i valberedningen Inger Liveland & Helene Fridh

 

Innbjudan somPDF:

SYTS arsmoˆte kallelse 2019