SYTS Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte 2020

SYTS inbjuder till årsmöte söndagen den 23 februari 2020, kl 13:00.
Plats: Hemgården (Stora salen), Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping
OBS! En enklare lunch serveras kl 12:00.

Anmälan till lunchen görs senast måndagen den 10 februari till Ellinore Jansson, tel 0737-59 93 58 eller mail kenneloffa@hotmail.com (obligatorsikt om du vill delta i måltiden.

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och skickas till: Ellinore Jansson, mail kenneloffa@hotmail.com , Valthornsvägen 46F, 756 Uppsala.


ÄRENDEN:
1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande för årsmötet (medlemsplikt för ordförande föreligger ej)
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans-och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gav till styrelsen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
12 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
12 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt paragraf 8
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt paragraf 9
15. Val av valberedningen enligt paragraf 10
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
17. Motioner samt övriga ärenden enligt paragraf 7 mom. 5 som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns anmält bland övriga ärenden enligt punkt 17 ovan, kan om årsmötet så beslutar, tas upp till diskussion men ej till beslut.

Varmt Välkommen!

Valberedningens sammankallande: Ann-Katrin Ahlstedt, tel 0708-170483, mail: pearlstring@hotmail.com
Övriga i valberedning: Eva Gullberg & Bernice Unde’n

(Länk till fil för nerladding)