SKKs grundregler

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer (fr.o.m. 2014-01-01)

1 Allmänt

Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:

1.1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av kennelkonsulent auktoriserad av SKK.
1.2 att medverka till att av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra kennelbesök.
1.3 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild medlem.
1.4 att i anslutning till prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
1.5 att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund.
1.6 att följa SKKs stadgar och regelverk samt att fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SKK-avtal och att även i övrigt på bästa sätt uppfylla de
förpliktelser som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå
SKKs regelverk eller beslut.
2 Avelsetik

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:

2.1 att till avel endast använda hundar av samma ras.
2.2 att till avel endast använda hund som är inregistrerad i SKK eller i utländsk kennelorganisation erkänd av SKK.
2.3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel. att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
2.4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat och/eller genomförd mentaltest/mentalbeskrivning/prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före parningstillfället.
2.5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Hund som visar sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
2.6 att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad avelsförmåga ska respektive ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning.AI ska ske enligt de föreskrifter som gäller i landet där insemineringen görs men får aldrig utföras av annan än legitimerad veterinär. I Sverige krävs att veterinären har Jordbruksverkets tillstånd att utföra insemineringar.
2.7 att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.
2.8 att hanhundsägare alltid ska lämna sanningsenliga, och utifrån SKKs avelspolicy samt de rasspecifika avelsstrategierna fullständiga, uppgifter om sin hund.
3 Uppfödaretik

Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed:

Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:

3.1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
3.2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.
3.3 att att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder.
3.4 att inte låta para tik över 7 år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik över 7 år måste alltid veterinärbesiktigas före parning och intyget bifogas till registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Besiktningsintyget får inte vara äldre än en månad vid parningen. att inte para en tik vid för hög ålder, här ska rasspecifika hänsyn tas. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon harfyllt 10 år.
3.5 att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. Tik över sju år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.
3.6 att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen samt en god socialisering med såväl människa som hund.
3.7 att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid leverans.
4 Försäljning, leverans och överlåtelse

Det krävs av varje uppfödare i SKK-organisationen:

4.1 att vid överlåtelse av hund alltid upprätta avtal med av SKK fastställt innehåll.
4.2 att med avtalet bifoga registreringsbevis eller skriftligt intyg om att hunden är anmäld för registrering. Registreringsbeviset ska, i det senare fallet, skickas till köparen så snart det fåtts från SKK. Veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än sju dagar från intygsdagen ska bifogas vid leverans av hund.
4.3 att leverera valpar tidigast vid 8 veckors ålder.
4.4 att i bilaga till avtalet informera om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning.
4.5 att vid överlåtelse av hund med bibehållen avelsrätt alltid upprätta avtal med innehåll fastställt av SKK som bl.a. innebär att längsta giltighetstid för fodervärdsavtal för tik är till dess tiken lämnat högst två valpkullar.

Giltighetstiden begränsas till dess tiken uppnått fem års ålder. Fodervärdsavtal får inte tecknas för tik som fyllt fem år. Giltighetstiden för fodervärdsavtal för hanhund är till dess att hanen lämnat högst sex valpkullar. Giltighetstiden begränsas till dess hanen uppnått sju års ålder. Fodervärdsavtal får inte tecknas för hane som fyllt sju år.

Äganderätt samt övriga rättigheter övergår utan ersättning till fodervärden så snart villkoren enligt denna punkt är uppfylld.

4.6 att, per kennel/uppfödare, aldrig hålla fler än tio hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel, prov, tävling eller utställning.
4.7 att efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot valpköpare och fodervärdar som följer av de avtal som anvisas av SKK.
4.8 att vid försäljning av hund som inte kan registreras i SKK anmäla detta till SKK med angivande av skäl.

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja dispens från dessa grundregler.