SYTS kallar till en extra stämma den 5 april kl 14:00

SYTS kallar den 5 april, kl 14:00 till extra årsmöte enligt stadgarna §7 Mom. 1.


Efter beslut vid ordinarie årsmöte 23 februari 2020 kallas till extra årsmöte, se nedan utdrag ur vederbörligen justerat protokoll:

***
§ 9 Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. Mötet beslutade att inte fastställa balans- och resultaträkning då dessa enligt revisorns bedömning, vilken årsmötet delade, inte var kompletta. För vidare information, läs Revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att den nya styrelsen ska kalla till extra årsmöte snarast, för beslut enligt § 9, och att den avgående styrelsen då ska lämna ett fullgott underlag för beslut.


§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget Revisor föreslog att beslut hänskjuts till kommande extra årsmöte vilket mötesdeltagarna samtyckte till. Detta eftersom budgeten är avhängigt beslut under punkt §9.

***

Adress: August Palms väg 10, 724 64 Västerås
Vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/d51uAuTsYbiNu6Rv9

Vänligen anmäl till Eleonor Sjöndin, sekreterare, via yorkshireterriersallskapet@gmail.com

VÄLKOMNA!

Psst! Föranmälan gäller endast om du vill ha kaffe!