Protokoll från Xtra Stämman 1-3 maj

Protokoll har upprättat efter förenklat extra årsmöte via webben för Svenska Yorkshireterriersällskapet den 1-3 maj 2020.
Protokoll: Fredrik Bruno, SKKs kansli

Utdrag ur protokoll:
§ 1 Introduktion
Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna för att delta i beslut vid mötet.

§ 2 Kallelse till mötet
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk.

§ 3 Redovisning av föregående verksamhetsår
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse samt klubbens ekonomiska redovisning och revisorernas berättelse.

Mot bakgrund av ovan beslutade mötet att fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt att det ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning.

§ 4 Rambudget för 2020
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat förslag förelåg för mötet.

Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2020.

Länk till Protokoll SYTS 20050103