Begränsning av ”hereditärt friförklarad” brev från Sofia Malm, avdelningen för avel och hälsa, SKK

Hej!

Ni får detta meddelande som information om att den begränsning av
antal generationer för hereditärt fria hundar som SKKs Avelskommitté
tidigare beslutat om kommer att implementerats i SKK Avelsdata och
Hunddata inom kort. I praktiken innebär detta att beteckningen
hereditärt fri kommer att begränsas till tre generationer. Hereditärt
fri kommer således inte att framgent läggas in på hundar som är
hereditärt fria i 4:e generation eller senare. För de hundar som redan
idag har beteckningen hereditärt fri i databasen sker ingen
förändring. Mer information om bakgrunden till begränsningen finns
nedan, hämtat från Avelskommitténs protokoll.

_______________________________________________________________________

Med hereditärt friförklarad menas att en hund genom sina fritestade
anfäder antas vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget. I dagsläget
finns inga begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt
friade hundar i SKKs hälsoprogram, men eftersom osäkerheten i det
hereditärt friande resultatet blir större för varje generation som
går måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro ett
hereditärt friande resultat ska tillmätas.
_ _ _

SKKs avelskommitté (AK) ser ett behov av att begränsa det antal
generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt
friförklarad”. Ställningstagandet baseras på den ökade
omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundar med
beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas baseras på
resultat som ligger många generationer bak. SKK/AK avser att, så snart
administrativa och tekniska rutiner är på plats, begränsa hereditärt
friförklarade hundar till tre generationer. Därefter måste det
aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, testas på nytt.

———————————————————————–

Mejlet har gått till samtliga specialklubbar och avtalsanslutna
klubbar. Tacksam om ni i er tur informerar era rasklubbar.

Tack för hjälpen!

Vänliga hälsningar

Avdelningen för avel och hälsa

genom Sofia Malm


Sofia Malm
Genetiskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa
Växel 08-795 30 00