Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hund och katt, SJVFS 2020:8 L 102, trädde i kraft den 15 juni 2020. För dig som uppfödare är det viktigt att känna till vilka regler som gäller för hur du ska ta hand om dina hundar på bästa sätt.

Föreskrifterna lägger stor vikt vid hundars välfärd och att den som håller hundar ska ha tillräcklig kompetens. Självklart ska alla som har och föder upp hundar veta vad de behöver för att må bra! Från och med januari 2022 finns ett krav på dokumenterad kunskap för den som bedriver så kallad tillståndståndspliktig verksamhet. En av de utbildningar som anses lämplig är SKKs uppfödarutbildning. Den arrangeras både i studiecirkelform och som distansutbildning.

Tillgodose hundarnas grundläggande behov
Föreskrifterna slår fast att hundars grundläggande behov ska tillgodoses. De ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, rörelse, vila och värme respektive kyla tillgodoses. Det innebär till exempel att hundar varje dag ska ha fysisk och social kontakt med människor och om det finns förutsättningar, också med andra hundar. Varje hund ska dagligen få utlopp för sitt rörelsebehov och ges möjlighet till mental stimulans som är anpassad efter individens förutsättningar och specifika behov. Mental stimulans kan innefatta att hunden får använda sitt luktsinne på olika sätt, att den får jaga, leka, valla, apportera eller har möjlighet att hålla uppsikt och följa det som händer i omgivningen.

Noggrann tillsyn
Hundar ska skötas väl. Tillsynen ska vara noggrann och så grundlig att du upptäcker missförhållanden och avvikande beteende hos dem. Skulle så vara fallet har du ansvar för att vidta de åtgärder som fordras för att komma till rätta med problemen. Det betyder till bland annat att du ska ta den hund som behöver till veterinär.

Håll ordning på päls, klor och tänder
Pälsar ska vara rena och tovor, eller annat som påverkar hundens välfärd negativt, ska förebyggas och åtgärdas. Alla hundar ska få sin klor omskötta och tandhälsan ska vara god. Fodret ska vara näringsriktigt och hålla hundarna i ett lagom hull, det vill säga varken för magra eller feta.

Utomhusvistelse
Alla hundar ska rastas utomhus dagligen. Om hundarna hålls i rastgård ska de varje dag få en promenad på annan plats. Om de bor inomhus och inte har fri tillgång till utomhusutrymme ska de rasts regelbundet (minst var sjätte timme, unga och gamla hundar oftare) utifrån deras rörelsebehov, ålder och hälsotillstånd. Tänk på att endast hundar som är lämpade för ständig utomhusvistelse får hållas utomhus dygnet runt vintertid. Liggplatser ska vara torra och rena, kojor väl isolerade, ventilerade, skydda mot blåst, sol och nederbörd och konstruerade så att hundarna utan svårighet kan upprätthålla värmebalansen. De hundar som trivs tillsammans får hållas i par eller grupp. Föreskrifterna anger minimimått för utomhusutrymmen. För de hundar som har tillgång både till utomhus-och inomhusutrymme gäller att minst ett av utrymmena ska uppfylla minimimåtten.

Förvaring inomhus
Förvaringsutrymmen inomhus, såsom hundstallar, beskrivs utförligt i föreskrifterna. Ta del av måttangivelser, regler för maximala ammoniak- och koldioxidhalter, anvisningar för hygien och övriga miljöaspekter. Siktbarriärer ska finnas så att en hund kan vara ifred från andra hundar.

Lugn och ro för tiken
Tikar som ska föda och tikar med valpar ska ha möjlighet till avskildhet, lugn och ro. En tik med valpar ska ha tillgång till en liggplats som är oåtkomlig för valparna. Föreskrifterna har minimimått också för de utrymme tiken med valpar vistas på.

Avla på lämpliga föräldradjur
Föreskrifterna innehåller ett kapitel om avel. Den grundläggande förutsättningen för avel är att föräldradjuren har lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd. Vidare ska föräldradjuren vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.

Uppbindning
Den grundläggande principen är att hundar inte ska hållas i bur eller uppbundna. Undantag kan göras i vissa fall. En hund som ordinerats burvila av veterinär av veterinärmedicinska skäl får vistas på mindre yta än föreskrifterna generellt anger. Under resor, träning, tävling och utbildning gäller också detta undantag. Vid skötsel, sårvård etc får en hund hållas uppbunden.

En förutsättning för att ovan nämnda undantag är att hunden hålls under uppsikt, att miljön är god och hunden har det bekvämt – och att det är en tillfällig åtgärd.

Glöm inte SKKs grundregler
Observera att Svenska Kennelklubbens grundregler, som alla medlemmar i organisationen ska följa, i vissa fall har mer skärpta skrivningar än föreskrifterna, exempelvis ifråga om tikars vila mellan valpkullar, användning av DNA-testade avelsdjur och ålder vid leverans av valpar.

Grundläggande bestämmelser hittar du också i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Läs mer