Välkommen till SYTS årsmöte 2022

SYTS inbjuder till årsmöte 19 februari 2022, klockan 14:00

Plats: Digitalt årsmöte via ZOOM
Hur du deltar via ZOOM hittar du här

Då årsmötet är digitalt måste du anmäla i förväg att du ska delta, detta på grund av att den digitala länken till mötet, sänds till din mail.
Anmälan görs till: arsmote@syts.se
Ange ditt namn och mail, senast den 15 februari

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och skickas
till Eleonor Sjöndin;
• e-mail: sekretare@syts.se
• brevledes till adress: Smidesvägen 6B, 186 48 VALLENTUNA

Samtliga möteshandlingar sänds till dig som anmält, via din mail.

Dagordning

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för årsmötet (medlemsplikt för ordförande föreligger ej)
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
  protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för
  arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
  eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gav till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt paragraf 8
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt paragraf 9
 15. Val av valberedningen enligt paragraf 10
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
 17. Motioner samt övriga ärenden enligt paragraf 7 mom. 5 som av styrelsen hänskjutits till årsmöte

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns anmält bland övriga ärenden enligt punkt 16 ovan, kan om årsmötet så beslutar, tas upp till behandling men ej till beslut.

Valberedningens sammankallande Irina Gullstrand; valberedning@syts.se, 070-730 06 58.
Övriga i valberedningen är Monika Mika och Agnieszka Jansson