Avelspolicy

Svenska Yorkshireterriersällskapets övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda yorkshireterrier.

Rasens utveckling styrs av uppfödarnas val av avelsdjur samt hur dessa används.  Ärftlig variation är nödvändig för rasens möjlighet att fortleva. Därför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller dränerar rasen på genetisk variation.

SYTS ansvarar i samarbete med SvTeK och SKK för rasens utveckling i Sverige.

Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med SKKs grundregler och djurskyddslagstiftningen, liksom med SYTS rekommendationer för uppfödare.

Följande områden måste prioriteras i avelsarbetet, dock utan inbördes rangordning:

  • Bibehålla den rastypiska mentaliteten, dvs en livlig och alert hund med ett stabilt sinnelag.
  • Avla med tanke på en god hälsa som möjliggör ett långt hundliv utan hälsostörningar.
  • Avla för en funktionell exteriör, där rasens standard ska vara rättesnöre. Därvid ska exteriöra ytterligheter och osundheter undvikas.
  • Slå vakt om rasens goda reproduktionsförmåga; parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar. Hos vissa förekommer kejsarsnitt oftare än hos andra. Antalet kejsarsnitt måste minskas, genom att uppfödarna är uppmärksamma på i vilka linjer kejsarsnitt förekommer mer frekvent och undviker avelsdjur från dessa linjer, samt genom utbildning av uppfödarna, framför allt vad gäller hur en “normal” valpning kan gå till.
  • Bidra till en ökad genetisk variation genom att verka för mindre besläktade parningar, dvs bredda avelsbasen.

 

Anita Skoglund – SYTS avelsråd 2005