Avelspolicy

Nedanstående har fastställts vid SYTS styrelsemöte i januari 2023, efter SYTS Avelskonferens januari 2023.

Svenska Yorkshireterriersällskapets övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda yorkshireterrier.

Rasens utveckling styrs av uppfödarnas val av avelsdjur samt hur dessa används.  Ärftlig variation är nödvändig för rasens möjlighet att fortleva. Därför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller dränerar rasen på genetisk variation.

SYTS ansvarar i samarbete med SvTeK och SKK för rasens utveckling i Sverige.

Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med SKKs grundregler och djurskyddslagstiftningen, liksom med SYTS rekommendationer för uppfödare.

Följande områden måste prioriteras i avelsarbetet, dock utan inbördes rangordning:

 • Bibehålla den rastypiska mentaliteten, dvs en livlig och alert hund med ett stabilt sinnelag.
 • Avla på rastypiska individer, där rasens standard ska vara rättesnöre. Vara extra uppmärksam på hur svansen är ansatt och att individerna har upprättstående öron.
 • Avla med tanke på en god hälsa som möjliggör ett långt hundliv utan hälsostörningar.
 • Följa SYTS mål inom PRA och Patella genom att hälsotesta avelsdjuren.
 • Efter den 1 augusti 2022, ska följas Svenska Yorkshireterriersällskapets utarbetade rasspecifika avelsrekommendationer, med hänsyn till sjukdomsläget i rasen, för Patella och PRA.
 • Avla för en funktionell exteriör, där rasens standard ska vara rättesnöre. Därvid ska exteriöra ytterligheter och osundheter undvikas.
 • Slå vakt om rasens goda reproduktionsförmåga; parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar. Kejsarsnitt förekommer men då är problemet oftast fellägen och stora valpar. Antal kejsarsnitt måste minska, genom att uppfödarna är uppmärksam på vilka linjer kejsarsnitt förekommer mer frekvent och undvika avelsdjur från dessa linjer, samt genom utbildning av uppfödare, framför allt vad gäller hur en ”normal” valpning kan gå till.
 • Bidra till en ökad genetisk variation genom att verka för mindre besläktade parningar, dvs bredda avelsbasen.
 • Undvik “matadoravel” samt användning av hanar som överskridit 5%, (2022 innebär det cirka 62 avkommor).
 • Beakta inavelsgradens ev ökning inför varje parningskombination, ej överskrida 6,25% mer än i ytterst få tillfällen och då vid stort övervägande i vad denna kombination kan ge rasen.
  (Rasens genomsnittliga inavelsgrad var 2,3 % 2022)

SYTS Avelskommitté 2023

 

Här är direkt länkar till:
SYTS rekommendationer för uppfödare av yorkshireterrier
SKKs Grundregler
Rasstandard för yorkshireterrier