Rekommendationer för uppfödare

SYTS rekommendationer för uppfödare av yorkshireterrier

Nedanstående rekommendationer för uppfödare har fastställts vid SYTS styrelsemöte i januari 2023, efter SYTS Avelskonferens januari 2023.

 • Sätt mål för ditt avelsarbete/din uppfödning.
 • Arbeta efter att följa rasstandarden, den är vårt rättesnöre.
 • Alla uppfödare är skyldiga att ha kännedom om RAS, dvs Rasspecifika Avels Strategier, för yorkshireterrier.
 • Yorkshireterrier är med på SRD-listan och det ska uppfödaren ha i åtanken när den avlar för att minimera rasens riskområden.
 • Arbeta efter SYTS Avelspolicy och mål inom hälsa för PRA och Patella.
 • Efter den 1 augusti 2022, ska följas Svenska Yorkshireterriersällskapets utarbetade rasspecifika avelsrekommendationer, med hänsyn till sjukdomsläget i rasen, för Patella och PRA.
 • Tillägna dig grundläggande kunskaper om anatomi, hundens exteriör, mentalitet, genetik mm.
 • Beakta noga avelsdjurens mentalitet, starkt ärftligt.
 • Bredda avelsbasen och undvik matadoravel* samt användning av hanar som överskridit 5%, (2022 innebär det cirka 62 avkommor).
 • Beakta inavelsgradens ev ökning* inför varje parningskombination, ej överskrida 6,25% mer än i ytterst få tillfällen och då vid stort övervägande i vad denna kombination kan ge rasen.
  (Rasens genomsnittliga inavelsgrad* var 2,4 % 2022)
 • Skaffa kunskap om gamla hundar, t ex genom erfarna uppfödare, litteratur mm.
 • Registrera valpens id-nummer i SKK och även dess ägare.

Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som ansvarar för hunden ska också anmälas till hundregistret.

Hos Jordbruksverket finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna, (EU:s nya djurhälsoförordning, gäller från 21 april 2021)

 • Tik får inte paras förrän tidigast vid andra löpet, dock aldrig innan hon fyllt 18 månader.
 • Para inte en tik första gången vid för hög ålder och inte tik som väger under två (2) kilo.
 • Att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft kull.
 • Tik får inte paras efter det att hon fyllt tio (10) år.
 • Förbjudet att para tik som två gånger förlösts med kejsarsnitt.
 • Använd inte vare sig hanhund eller tik i avel innan de uppnått en vuxen individs fysiska mognad och beteende.
 • Använd helst inte hane i avel före 18 månaders ålder.
 • Att inte skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Att tänka på även när det gäller fodervärdstikar samt ammor. Dock måste tiken alltid ha möjlighet att gå ifrån valparna när hon själv vill.
 • Valpar ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

Att till alla delar följa SKKs grundregler, SvTeKs och SYTSs regler och rekommendationer, Jordbruksverkets lagregler och rekommendationer, EU:s nya djurhälsoförordning samt bestämmelser från lokal miljöförvaltning och liknande.

Att vid försäljning av valp bjuda valpköparen på medlemskap i SYTS första året – gåvomedlemskap, samt informera om klubbens handbok till valpköparen.

SYTS Avelskommitté 2023

 

*  = Förklaring av ordens betydelse 

Matadoravel – överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas. Genom matadoravel ökar risken att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar. SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år

Inavelsgrad – en siffra som anger hur många procent av en individs genpar som är homozygota. Inavelsgraden varierar beroende på hur många generationer man tar hänsyn till. I SKK Avelsdata sker inavelsberäkningar på 5 generationer

Inavelsökning – en förutsättning för en hållbar utveckling inom hundraserna är att inavelsökningen hålls på en rimlig nivå. Sedd över fem generationer bör inavelsökningen i en ras understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation

Inavelsberäkning – det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i SKKs webbtjänst Avelsdata

 

Här är direktlänkar till:
SYTS Avelspolicy
SKKs Grundregler
Rasstandard för yorkshireterrier
RAS
SRD
SvTeK 
Jordbruksverket