SKKs Grundregler – Regel 1:1

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:1 ur grundreglernas första kapitel.

1:1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av kennelkonsulent auktoriserad av SKK eller av myndighet. Medlem ska medverka till att SKKs auktoriserade kennelkonsulent kan genomföra besök.

Vårda hundar och andra djur väl

Grundreglerna gäller för alla medlemmar i SKK-organisationen, oavsett vilken klubb medlemmen tillhör. Det följer av medlemskapet att man måste följa dem. Grundreglerna inleds med en portalparagraf som beskriver det övergripande syftet med SKKs grundregler; att vårda hundar och andra djur väl. År 2009 utökades grundregeln till att gälla samtliga djur och inte enbart hundar då det ibland före­kommer situationer där en medlem exempelvis fått djurförbud eller blivit dömd för djur­plågeri, oavsett djurslag, där det inte kan anses etiskt att personen fortsätter som medlem i SKK utan att en bedömning av ärendet görs i Disciplinnämnden.

Skyldighet att känna till regler och lagstiftningar

I dess nuvarande skrivning nämns gällande djurskyddslagstiftning vilket innebär all lagstiftning, oavsett om det är lag, förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av djurskyddslagstiftningen. Det är därför viktigt att som medlem känna till exempelvis djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsför­ordningen (2019:66) samt Jordbruksverkets föreskrifter, exempelvis transportregler för djur (SJVFS 2019:7 Saknr L5) och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2020:8 Saknr L 102). Det är upp till medlemmen att hålla sig uppdaterad med gällande lagstiftning. Det räcker inte att känna till SKKs grundregler utan som medlem behöver man även ta del av samt förstå och följa gällande djurskyddslagstiftning.

Burförvaring/uppbindning

Det är angeläget att kvalitetssäkra hundhållningen hos SKKs medlemmar vilket innebär att SKKs grundregler kan ställa högre och mer precisa krav än Jordbruksverkets föreskrifter (SJFVS 2020:8, L 102). Föreskrifterna är anpassade till flera branscher medan SKKs grundregler och uttolkningar är ställningstaganden formulerade för hunduppfödare och medlemmar. Att förvara en hund i mindre utrymme på prov, tävling och vid transport kan vara nödvändigt, inte minst för hundens välmående. Hundens vardag ska dock inte innebära ett liv i bur eller i ett på annat sätt för litet utrymme. Att t ex låta hunden sova i en stängd bur på natten är inte acceptabelt. Vardagliga situationer som exempelvis utfodring, löpperioder, separering på grund av osämja mellan hundar samt rumsrenhetsträning ska lösas på annat vis än genom att stänga in hunden i ett alltför litet utrymme. Burförvaring, eller motsvarande begränsning av en hunds tillgängliga utrymme i vardagliga situationer, står därför i strid med SKKs grundregler. En hund ska inte heller hållas bunden inomhus annat än tillfälligt, exempelvis för skötsel (trimning, bad etc). Hunden ska då hållas under uppsikt och det får inte finnas risk för den att skada sig.

Det är upp till medlemmen att hålla sig ajour med gällande lagstiftning. Det räcker således inte att känna till SKKs grundregler, som medlem behöver man även ta del av och förstå samt följa gällande djurskyddslagstiftning.

Upprepade tjuvparningar bryter mot grundregeln

Upprepade tjuvparningar omfattas av grundregeln. Disciplinnämnden likväl som Centralstyrelsen anser att upprepade tjuvparningar inte anses som god djurhållning.

Medverka till besök av kennelkonsulent

Alla medlemmar i SKK har en skyldighet att medverka till att SKKs kennelkonsulenter kan göra besök. Företrädesvis uppfödare får besök men även en enskild medlem kan få besök, liksom domare och övriga funktionärer, vilket förtydligades i grundreglerna som gällde from 1 januari 2014. Det är inte godtagbart att neka besök eller att inte medverka till besök genom att uppträda otrevligt, inte svara på frågor eller inte bereda tillträde så att besök kan genomföras. Att inte hörsamma uppmaning om kontakt från kennelkonsulent eller kennelkonsulentsekretariat och ta kontakt med dessa är det­samma som att inte medverka till besök. Givetvis kan det vara så att konsulenten vid något tillfälle kommer när det inte passar men om det skulle vara fallet vid varje besök resulterar det i en anmälan till Disciplinnämnden. Egenkontrollen som SKK utför utgör en grundstomme i SKKs verk­samhet. SKK hänvisar allmänheten till våra uppfödare och att neka konsulentbesök leder i många fall till ute­slutning, vilket dock är sällsynt eftersom de flesta medlemmarna tar emot besök och många även ber om att få besök.

kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:1 ur grundreglernas första kapitel.

1:1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av kennelkonsulent auktoriserad av SKK eller av myndighet. Medlem ska medverka till att SKKs auktoriserade kennelkonsulent kan genomföra besök.

Vårda hundar och andra djur väl

Grundreglerna gäller för alla medlemmar i SKK-organisationen. Det följer av medlemskapet att man måste följa dem. Grundreglerna inleds med en portalparagraf som beskriver det övergripande syftet med SKKs grundregler; att vårda hundar och andra djur väl.

År 2009 utökades grundregeln till att gälla samtliga djur och inte enbart hundar då det ibland förekommer situationer där en medlem exempelvis fått djurförbud för visst djurslag, eller blivit dömd för misshandel av djur, dock ej hund, men där det inte kan anses etiskt att personen fortsätter som medlem i SKK, åtminstone inte utan att en bedömning av ärendet görs i Disciplinnämnden.

Skyldighet att känna till regler och lagstiftningar

I dess nuvarande skrivning nämns gällande djurskyddslagstiftning vilket innebär all lagstiftning, oavsett om det är lag, förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av djurskyddslagstiftningen.

Det är därför viktigt att som medlem känna till såväl djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) samt Jordbruksverkets föreskrifter, exempelvis transportregler för djur (SJVFS 2010:2 Saknr L5) och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5 Saknr L 102).

Det är upp till medlemmen att hålla sig ajour med gällande lagstiftning. Det räcker således inte att känna till SKKs grundregler, som medlem behöver man även ta del av och förstå samt följa gällande djurskyddslagstiftning.

Upprepade tjuvparningar bryter mot grundregeln

Upprepade tjuvparningar omfattas av grundregeln. Disciplinnämnden såväl som Centralstyrelsen har ansett att upprepade tjuvparningar inte kan anses vara god djurhållning, särskilt inte när tjuvparningarna resulterat i för täta kullar eller att för unga eller för gamla tikar valpat, eller att föräldradjuren inte skulle använts pga exempelvis HD etc.

Medverka till besök av kennelkonsulent

Alla medlemmar i SKK har en skyldighet att medverka till att en kennelkonsulent kan göra ett besök. Företrädesvis uppfödare får besök men även en enskild medlem som sysslar med utställning eller prov och tävling kan få ett besök, liksom domare och övriga funktionärer, vilket förtydligades i grundreglerna som gällde from 1 januari 2014.

Det är enligt grundreglerna inte godtagbart att inte medverka till att besök kan genomföras. Givetvis kan det vara så att konsulenten vid något tillfälle kommer när det inte passar men om det skulle vara fallet vid varje besök resulterar det i en anmälan till Disciplinnämnden.

Egenkontrollen som SKK utför utgör en grundstomme i SKKs verksamhet. SKK hänvisar allmänheten till våra uppfödare så att neka konsulent besök leder i allmänhet till uteslutning, vilket dock är sällsynt eftersom de flesta medlemmarna tar emot besök och många även ber om att få besök.