SKKs Grundregler – Regel 1:1

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:1 ur grundreglernas första kapitel.

1:1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av kennelkonsulent auktoriserad av SKK eller av myndighet. Medlem ska medverka till att SKKs auktoriserade kennelkonsulent kan genomföra besök.

Vårda hundar och andra djur väl

Grundreglerna gäller för alla medlemmar i SKK-organisationen. Det följer av medlemskapet att man måste följa dem. Grundreglerna inleds med en portalparagraf som beskriver det övergripande syftet med SKKs grundregler; att vårda hundar och andra djur väl.

År 2009 utökades grundregeln till att gälla samtliga djur och inte enbart hundar då det ibland förekommer situationer där en medlem exempelvis fått djurförbud för visst djurslag, eller blivit dömd för misshandel av djur, dock ej hund, men där det inte kan anses etiskt att personen fortsätter som medlem i SKK, åtminstone inte utan att en bedömning av ärendet görs i Disciplinnämnden.

Skyldighet att känna till regler och lagstiftningar

I dess nuvarande skrivning nämns gällande djurskyddslagstiftning vilket innebär all lagstiftning, oavsett om det är lag, förordning eller föreskrift utfärdad med stöd av djurskyddslagstiftningen.

Det är därför viktigt att som medlem känna till såväl djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) samt Jordbruksverkets föreskrifter, exempelvis transportregler för djur (SJVFS 2010:2 Saknr L5) och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5 Saknr L 102).

Det är upp till medlemmen att hålla sig ajour med gällande lagstiftning. Det räcker således inte att känna till SKKs grundregler, som medlem behöver man även ta del av och förstå samt följa gällande djurskyddslagstiftning.

Upprepade tjuvparningar bryter mot grundregeln

Upprepade tjuvparningar omfattas av grundregeln. Disciplinnämnden såväl som Centralstyrelsen har ansett att upprepade tjuvparningar inte kan anses vara god djurhållning, särskilt inte när tjuvparningarna resulterat i för täta kullar eller att för unga eller för gamla tikar valpat, eller att föräldradjuren inte skulle använts pga exempelvis HD etc.

Medverka till besök av kennelkonsulent

Alla medlemmar i SKK har en skyldighet att medverka till att en kennelkonsulent kan göra ett besök. Företrädesvis uppfödare får besök men även en enskild medlem som sysslar med utställning eller prov och tävling kan få ett besök, liksom domare och övriga funktionärer, vilket förtydligades i grundreglerna som gällde from 1 januari 2014.

Det är enligt grundreglerna inte godtagbart att inte medverka till att besök kan genomföras. Givetvis kan det vara så att konsulenten vid något tillfälle kommer när det inte passar men om det skulle vara fallet vid varje besök resulterar det i en anmälan till Disciplinnämnden.

Egenkontrollen som SKK utför utgör en grundstomme i SKKs verksamhet. SKK hänvisar allmänheten till våra uppfödare så att neka konsulent besök leder i allmänhet till uteslutning, vilket dock är sällsynt eftersom de flesta medlemmarna tar emot besök och många även ber om att få besök.