SKKs Grundregler – Regel 2:7

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:7 ur grundreglernas andra kapitel.

Grundreglerna 2:7–2:9 avser försäljning av hund för SKKs uppfödare.  En medlem som omplacerar en hund är inte bunden av dessa grundregler, och ska heller inte använda SKKs avtal.

2:7 att vid försäljning eller annan överlåtelse av hund alltid upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SKK samt att till avtalet bifoga registreringsbevis och veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än sju (7) dagar vid leveransdagen.

Med överlåtelse menas alla överlåtelser; oavsett om överlåtelsen gäller en valp, en äldre hund som gått i avel eller som inte längre trivs i kenneln, eller omplaceringshunden som uppfödaren fått tillbaka.

För att förtydliga lån och gåvor

Grundregeln ändrades from januari 2014 till att gälla vid samtliga överlåtelser och inte enbart vid överlåtelse mot ersättning. Ändringen föranleddes av en del överlåtelser som varit oklara, det vill säga uppfödaren/säljaren ansåg att det var ett lån och mottagaren ansåg att det var en gåva.

Köpeavtal även vid överlåtelser utan ersättning

För att förtydliga för båda parter och för att det tydligt ska framgå när en hund överlåtes utan ersättning, det vill säga ges bort, krävs sedan 2014 köpeavtal även vid dessa överlåtelser. Om hunden lånas ut krävs inget avtal men även detta lån bör regleras skriftligt så att båda parter vet vilka skyldigheter och rättigheter envar av dem har. 

Alltid besiktningsintyg vid överlåtelser

Följden av att det krävs ett köpeavtal även vid gåva är att överlåtaren har en skyldighet att besikta hunden då köpeavtalet ska följas av ett besiktningsintyg. Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) har diskuterat denna fråga grundligt och kommit fram till att det är en trygghet för båda parter att hunden är besiktad vid leverans så att gåvotagaren vet vilka eventuella fel eller brister hunden levereras med. Kostnaden för besiktningen kan med fördel delas mellan parterna eller bekostas av gåvotagaren, något krav på att uppfödaren/säljaren ska stå för denna kostnad finns inte från organisationens sida.

Registreringsbeviset följer med hunden

Grundregeln stadgar vidare att en hund som levereras av en uppfödare inom SKK ska vara registrerad i SKK. Den ska därför åtföljas av ett registreringsbevis, eller om ett sådant ännu ej är klart, ett skriftligt intyg om att hunden är anmäld för registrering. Om hunden inte har sitt registreringsbevis redan vid leverans ska säljaren skicka detta till köparen/fodervärden så snart SKK har levererat det. Registreringsbeviset är en viktig värdehandling som snarast ska delges köparen/fodervärden.

För en fodervärd räcker det med en kopia på registreringsbeviset, tillsammans med vaccinationsintyget. Överlåtaren kan behålla originalet till dess att foderhunden övergår till fodervärden med samtliga rättigheter.

Inte äldre än 7 dagar

Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar vid leveransen. Besiktningsdagen räknas som första dagen, det vill säga om valpen besiktas på en måndag är sista dagen för leverans, med giltigt besiktningsintyg, söndag. Påföljande måndag behövs ny besiktning.