SKKs Grundregler – Regel 2:5

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:5 ur grundreglernas andra kapitel.

2:5 att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid arton (18) månaders ålder. Att inte transportera dräktig tik eller valp i strid mot gällande föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket.

En tik får inte paras innan fyllda 18 månader

Grundregeln förtydligades år 2014 med en yngsta ålder då tik får paras. Åldern motsvarar lagstadgad ålder. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2020:8) stadgar i 6 kap 5 § 1 st ” En tik får inte paras tidigare än vid 18 månaders ålder. Med parning avses såväl naturliga som artificiella metoder som kan resultera i att tiken blir dräktig.”. Att 18 månader är en absolut yngsta ålder innebär inte att det är en rekommenderad ålder. 

Vissa raser bör vänta längre med avelsdebut

Rasspecifika hänsyn måste tas med tanke på hur olika våra hundraser utvecklas och mognar samt deras varierande livslängd. Fortfarande finns det anledning att hänvisa till respektive rasklubbs rekommendationer när det gäller avelsdebut. Att såväl tik som hanhund ska uppvisa en vuxen individs fysiska och psykiska mognad betyder att man i många raser ska vänta betydligt längre med avelsdebuten. Bryter man som uppfödare mot grundregeln i detta fall har man även brutit mot Jordbruksverkets föreskrifter och man kan då bli föremål för länsstyrelsens granskning och kontroll av sin uppfödning. 

Transport av dräktig tik och valp

Sedan 2016 har grundreglerna fått ett tillägg om transport av dräktig tik och valp. Detta för att uppmärksamma uppfödare, fodervärdar med flera om att det finns ett regelverk avseende hur dräktig tik och valp får transporteras. Eftersom det är Jordbruksverkets föreskrifter som ligger till grund har SKK valt att inte skriva ut regelverket i grundregeln, då SKK inte styr när eller om någon förändring sker.

I dagsläget gäller enligt föreskrifterna att en dräktig tik inte får transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. 

Undantag vid sjukdom eller skada

Undantaget är sällskapshund som transporteras i personbil kortare sträcka än 50 kilometer eller om du åker till veterinären med sjuk eller skadad tik. En hundvalp måste vara minst en vecka gammal och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den. Undantaget besök till veterinär med sjuk eller skadad valp.

Forts 2:5 att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Veterinärintyget får inte vara äldre än en (1) månad vid parningen och ska bifogas registreringsansökan. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio (10) år.

Gällande veterinärbesiktning för tik över 7 år

Grundregeln har förtydligats vad gäller parning av äldre tik. Med fyllda sju år menas att tiken har fyllt sju år, det vill säga, kraven inträder på tikens födelsedag. Ett förtydligande infördes år 2014 avseende det intyg som ska bifogas till registreringsansökan. Det ska framgå av intyget att veterinären har undersökt tiken utifrån vetskapen om att hon ska paras och föda fram en valpkull. Samma år förtydligades att intyget inte får vara äldre än en månad vid parningstillfället eftersom tikens kondition snabbt kan ändras när hon åldras.

Tik som fyllt 10 år får inte användas i avel

Centralstyrelsen har också valt att införa en övre gräns för hur gammal en avelstik får vara. Sedan den 1 januari 2014 får tik som fyllt tio år inte användas i avel. Detta absoluta övre tak har införts av djurskyddshänsyn eftersom det inte kan anses etiskt försvarbart att tillåta gamla tikar i aveln.

Forts 2:5 att inte låta tik föda fler än fem (5) valpkullar. Om en tik får två (2) valpkullar inom tolv (12) månader ska tiken sedan ges minst tolv (12) månaders vila före nästa valpning. Tik som fyllt sju (7) år ska vila minst tolv (12) månader mellan sina kullar.

Skyddsregel mot för täta kullar

Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.” Med ”om en tik får” menas kullarnas valpningsdatum och om dessa är inom 12 månader ska tiken ges minst tolv månaders vila. Observera att detta är en skyddsregel som motsvaras av lagstiftning med liknande innehåll. Med skyddsregel avses att det är ett minimikrav

Brott mot regeln leder direkt till DN-anmälan

Det finns uppfödare som anser att några dagar hit eller dit inte kan göra någon skillnad men det anser inte Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén och Disciplinnämnden. Det ska ha gått minst tolv månader, har det gått 11 månader och 3 veckor och uppfödaren medvetet har struntat i skyddsregeln leder det till en Disciplinnämnds-anmälan, oavsett om uppfödaren tidigare brutit mot någon grundregel eller ej.

Skyddsregel för äldre tikar

Det infördes även en skärpning avseende äldre tikar när grundreglerna ändrades år 2009. Man ansåg att äldre tikar ska skyddas från alltför hårt utnyttjande i avel varför dessa ska ha minst 12 månaders vila mellan varje kull. Precis som ovan beskrivet är detta en skyddsregel och det ska ha gått minst 12 månader mellan valpningsdatumen enligt almanackan, inte en dag kortare.