SKKs Grundregler – Regel 1:2

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:2 ur grundreglernas första kapitel.

1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK.

Andra paragrafen infördes i grundreglerna år 2009 som ett sätt att försöka få medlemmarna att tänka på hur de uttrycker sig gentemot varandra, domare och övriga funktionärer.

Grundregel 1:2 och yttrandefrihetsgrundlagen

Andra paragrafen infördes i grundreglerna år 2009 som ett sätt att försöka få SKKs medlemmar  att tänka på hur de uttrycker sig gentemot varandra, domare och övriga funktionärer. Redan från början uttryckte dock Centralstyrelsen att det är en svår balansgång mellan yttrandefrihets­grundlagen (1991:1469) och SKKs grundregel. Tanken har varit att få medlemmarna att tänka sig för innan de uttrycker sig såväl i tal som i skrift, vilket tillades i den förra ändringen av grundregeln, år 2014. Många medlemmar gör inlägg på Facebook och andra sociala medier. Tyvärr är det inte alltid som medlemmen censurerar sig själv för att inte såra eller misskreditera andra. Tidigare gällde grundregeln mellan medlemmar men då många av de anmälningar som handlades av Disciplinnämnden inte ledde till någon påföljd men mängden anmälningar var stor och ärendena många gånger omfattande ändrades grundregeln from 1 januari 2016 till att enbart gälla gentemot funktionär med uppdrag inom SKK. Anledningen till att anmälningarna ledde till få fällande beslut var att DN av förklarliga skäl måste ha en hög toleransnivå med hänsyn till den yttrandefrihet som finns och ska finnas i en demokrati.

Brottsbalkens femte kapitel

Här vill SKK påminna om den lagstiftning som också finns till skydd för medborgarna, exempelvis Brottsbalkens femte kapitel som handlar om ärekränkning (förtal, förolämpning med mera. SKK vill också förtydliga vikten av att läsa och följa SKKs policy för sociala medier som finns att ladda ner och läsa på hemsidan. 

Skada eller motverka inte SKK

Grundregeln rör dock inte enbart sociala medier utan den första delen handlar om uppträdande. Denna del kan exempelvis handla om att inte lämna ut en klubbs handlingar till fel person eller att bete sig illa i en klubbstuga, på en tävling eller annat tillfälle, eller att systematiskt motarbeta styrelsearbetet i en klubb etcetera. .