SKKs Grundregler – Regel 2:9

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:9 ur grundreglernas andra kapitel.

Grundreglerna 2:7–2:9 avser försäljning av hund för SKKs uppfödare.  En medlem som omplacerar en hund är inte bunden av dessa grundregler, och ska heller inte använda SKKs avtal.

2:9 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.

Grundregeln innebär inte bara att man som uppfödare ska svara på frågor om föräldradjuren eller sin uppfödning. Den innebär också att man har informationsskyldighet.

Skyldighet att informera köpare

Allt som är relevant och kan vara av intresse för en spekulant eller köpare måste man informera denne om. Har man använt en tik med C- eller D-höfter har valpköparen rätt att bli informerad om detta för att själv kunna ta ställning till om man fortfarande vill köpa en avkomma ur den kombinationen.

Skyldighet att informera parningsspekulanter

Detsamma gäller en parningsspekulant. Har hunden en nära släkting med en sjukdom som man känner till ska man upplysa om det. Detsamma gäller om hunden bär på en gen som inte ska dubbleras.

Alla uppfödare inom SKK som säljer hund till en privatperson/konsument är även skyldiga att uppfylla villkoren i konsumentköplagen (1990:932). Där stadgas i 16 § 3 st 2 p ”att varan skall anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet”.

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja dispens från dessa grundregler.

 Grundreglerna avslutas med en skrivning där det framgår att dispens kan beviljas från samtliga av SKKs grundregler. Exempel på sådan dispens kan vara en tjuvparning mellan mor och son. En sådan kull är ett brott mot grundregel 2:3, men kullen kan ändå registreras. Det är därför viktigt att den medlem som begår en överträdelse av SKKs grundregler kontaktar SKK. Vanligtvis är det Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén som beviljar dispenser varför en första kontakt lämpligen tas med UKKs sekreterare (ukk@skk.se). Skulle det vara någon annan kommitté eller CS som ska besluta om dispens kan sekreteraren vidarebefordra dispensansökan till rätt instans.