SKKs Grundregler – Regel 2:4

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:4 ur grundreglernas andra kapitel.

2:4 att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) ska respektive ansvarig veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning. AI ska alltid utföras av legitimerad veterinär.

Fortplantning på ett naturligt sätt inbegriper såväl parning som valpning. I  djurskyddsföreskrifterna (SJVFS 2020:8, Saknr L102) står att::

  • En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.
  • Om det upptäcks anatomiska defekter i samband med det första kejsarsnittet som gör det sannolikt att kejsarsnitt kommer att behöva utföras vid framtida dräktighet får tiken eller honkatten inte användas i avel igen.
  • Hundar får inte tvingas till parning genom att hållas fast om de uttrycker obehag eller försöker komma undan.